Algemene voorwaarden

1. Met “garage” en “verkoper” hierna genoemd wordt bedoeld de schuldeiser van deze factuur.

2. Al onze leveringen of prestaties hetzij schriftelijk, hetzij mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden. De toepassing van gebeurlijke aankoop- of verkoopsvoorwaarden van de medecontractanten wordt door onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag beginnen van rechtswege de verwijlintresten te lopen aan de referentie-intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties (aldus vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt), en dit tot op de datum van de volledige betaling, zijnde dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van 75 euro dit ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. De schuldenaar wordt van rechtswege, zonder aanmaning, door het enkele verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld met toepassing van artikel 1139 Burgerlijk Wetboek.
Het uitblijven van betaling binnen de bedongen termijn geeft ons het recht (facultatief) door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder één of zo nodig meerdere aanmaningen te versturen. In toepassing van art. 5 van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument dd. 20.12.2002 (gewijzigd door de Economische herstelwet van 27.03.2009 – titel 3, hoofdstuk 4) en krachtens huidig artikel, vallen de kosten ten laste van de in gebreke zijnde klant. Deze kosten behelzen de kosten aanmaning, de kosten van de noodzakelijke opzoekingen/inlichtingen en inningsrechten conform het tarief zoals bepaald in het koninklijk besluit van 30.11.1976, alsook de portkosten.

4. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaalbaar blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en hebben wij het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.

5. Wij hebben een retentierecht op de bij ons binnen gebrachte voertuigen tot de volledige betaling van de facturen, in hoofdsom, intresten als kosten en schadevergoedingen, dewelke in verband met de betrokken voertuigen nog zouden verschuldigd zijn.

6. Bij verbreking van een verkoop- of herstellingsovereenkomst door de klant of om een aan de klanten te wijten oorzaak, is een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de verkoop-of herstellingsprijs met minimum van 75 euro.

7. Cheques worden enkel aanvaard onder voorbehoud van definitieve inning. Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en de algemene voorwaarden blijven van toepassing.

8. Alle klachten betreffende levering en/of werken moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum ons per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden. Na verloop van een termijn van worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de garage gevestigd is, bevoegd. De garage behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van de klant.

10. De vermoedelijke duurtijd der herstelling of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing zonder dat deze bindend mogen beschouwd worden. Eventuele vertraging geeft de klanten niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

11. Indien de klant ons verzoekt een wagen voor reparatie en/of onderhoud bij hem af te halen en/of terug te brengen, geschiedt dat uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. Voor het geval zich alsdan een ongeval voordoet, wordt geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.

12. De levering en inbezitneming worden steeds geacht te gebeuren in de gebouwen van de garage. Alle risico’s zijn ten laste van de klanten vanaf de levering. De verkochte goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs in hoofdsom en eventuele intresten, kosten en schadevergoedingen. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over op de koper vanaf de levering.

13. De leveringen zullen niet teruggenomen of gewisseld worden. De vervangen onderdelen worden door het feit alleen van hun vervanging eigendom van de verkoper.

14. De klant ontslaat de garage van elke aansprakelijkheid bij verlies, diefstal of beschadiging van alle losse voorwerpen die in het voertuig achtergelaten worden en van de voertuigen door hem op zijn verzoek op onze parking of in de garagegebouwen geplaatst. Voertuigen kunnen ter diefstalpreventie slechts tijdens de openingsuren worden gebracht of afgehaald worden.

15. De kosten van prijsopgave vallen ten laste van de klanten. De prijzen zijn netto voor levering ten zetel van de verkoper. Alle verpakkings- en transportkosten, taksen en andere rechten zijn ten laste van de klanten. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende een periode van 15 dagen vanaf datum van opmaak.

16. Het mondeling of schriftelijk herstellingsorder van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot de hierin vermelde werken, doch laat de garage toe bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de klant te rekenen, zonder dat zijn voorafgaande toestemming hiervoor vereist is.

17. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van 500 euro per dag te vermeerderen met het thans geldende BTW tarief zo:

  • hij het voertuig binnen de 3 dagen na beëindigen van de werken niet afhaalt.
  • hij het voertuig zonder instructie in de instelling van de verkoper laat.


18. De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze onderneming maar kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van onze promotieactie. U heeft het recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen. (wet van 08.12.1995)

19. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de factuur en eventuele verschuldigde intresten en schadevergoedingen

20. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud (zie art.19) gaat het risico over op de koper vanaf de levering.

21. De verkoper behoudt zicht het recht voor elke bestelling te vernietigen indien de overeenkomst die hem met de invoerder bindt om gelijk welke reden zou verbroken worden en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.